Privacyverklaring


Koninklijke Harmonie


De Zeegalm


Knokke-Heist

di

10

NOV

2020

woe

11

NOV

2020

zo

22

NOV

2020

Agenda.....


vr

18

DEC

2020

20u00 Concert Indian army in Flanders Fields

H.Hartkerk, Knokke-Heist

17u00 Concert Indian army in Flanders Fields

Scharpoord, Knokke-Heist

9u30 Opluistering misviering Sint-Cecilia

H.Margaretakerk, Knokke-Heist


20u00 Kerstconcert

Sint-Niklaaskerk, Westkapelle


GDPRContact

KH De Zeegalm is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.   Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

KH De Zeegalm pa Secretariaat Gilbert Suvée – Keuvelhoekstraat – 8300 Knokke-Heist

zeegalm@telenet.be


Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door KH De Zeegalm verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van KH De Zeegalm.

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email.

• We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

• Foto’s van activiteiten worden door ons op facebook en op onze website gepubliceerd.  Ook kunnen foto’s overgenomen worden voor persartikelen enz.  Indien u niet wil dat u op foto’s te zien bent dan dient u dit schriftelijk mee te delen op bovenstaand adres.


Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

KH De Zeegalm bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.  Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy statement

KH De Zeegalm kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.